Regulamin Szkoleń Nova Artist

Regulamin szkoleń Nova Artist

§1

1. Nova Artist jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

NOVA ARTIST , w ramach której prowadzone są kursy i szkolenia przez dyplomowanego trenera Julitę NOWAK, zgodnie z załączonym do regulaminu planem szkoleniowym.

2. Jednym z rodzajów szkoleń jest: 

  • podstawowa metoda żelowa i akrylowa
  • manicure hybrydowy
  • kombinowany;
  • expert manicure
  • manicure i pedicure pielęgnacyjny i klasyczny
  • doszkolenie nastawione na poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu poszczególnych technik i umiejętności kursanta,
  • dual formy
  • szkolenia pod mistrzostwa
  • zdobnictwo
  • i wiele innych

3. Niniejszy regulamin dotyczy zasad przeprowadzania i odbywania szkoleń.

4. Oferta szkoleń skierowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych pogłębieniem, jak i zdobyciem wiedzy z zakresu poszczególnych technik stylizacji paznokci.

5. Wobec osób niepełnoletnich chcących wziąć udział w szkoleniu wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

§2

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:

a) wypełnienie karty zgłoszenia, bądź przesłanie swojego zgłoszenia mailowo z uwzględnieniem wszystkich informacji w niej zawartych – określających dane personalne uczestnika szkolenia, rodzaj szkolenia, datę, na adres mailowy: kontakt.novaartist@gmail.com
b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
d) wybór konkretnego szkolenia [opisy poszczególnych szkoleń stanowią integralną część regulaminu], wypełnienie po przybyciu na szkolenie – karty informacyjnej szkolenia potwierdzającej informacje przesłane w zgłoszeniu.
e) dokonanie w terminie wpłaty zadatku będącego gwarancją terminu szkolenia, w wysokości podanej przez trenera, w zależności od tematyki szkolenia.

1. Osoba, która spełni warunki wskazane w § 2 pkt. 1 staje się wraz z ich dopełnieniem uczestnikiem/kursantem szkolenia.
2. Wypełnienie karty zgłoszenia i niedokonanie pełnej płatności za szkolenie nie jest tożsame z zapisaniem się na szkolenie.
3. Udział kursanta w szkoleniu musi zostać potwierdzony uiszczonym w terminie zadatkiem.
4. Wypełnienie karty szkolenia, zaakceptowanie Regulaminu oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie oznacza zawarcie współpracy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, ofercie danego szkolenia, cenie szkolenia.
5. NOVA ARTIST oraz Trener zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie bez podania przyczyny.
6. Wszystkie postanowienia łączące strony zawarte są w niniejszym REGULAMINIE oraz ofercie danego szkolenia

§3

Wypełnienie karty zgłoszenia, bądź przesłanie swojego zgłoszenia mailowo oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych przez firmę w celach związanych z doskonaleniem zawodowym i edukacją, w tym w szczególności kwestiami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia danego szkolenia. Niniejsze dane mogą być także gromadzone i przetwarzane w zbiorach danych, które mogą być utrwalane dowolną techniką, m.in. w systemach informatycznych. Przez zaakceptowanie warunków zawartych w Regulaminie uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał z jego treścią i wyraża zgodę na włączenie go do treści karty szkolenia. Zawarcie współpracy stanowi zobowiązanie Uczestnika do stosowania postanowień Regulaminu w całości, zasady poufności, tajemnicy korespondencji i tajemnicy handlowej firmy.

Administratorem Pani danych jako uczestniczki szkolenia jest firma Nova Artist z siedzibą w Dworcowa 39E Piastów ,Państwa dane przetwarzamy w celach: Wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie stylizacji paznokci . Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji zawartej umowy. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę i podadzą swój adres e-mail oraz nr telefonu będziemy informować o ofertach w zakresie innych szkoleń ze stylizacji paznokci. Dane przetwarzamy przez czas trwania umowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, dane zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto informujemy, że macie prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę ( kontakt.novaartist@gmail.com ).

 

§4

1. Poszczególne szkolenia składają się z zajęć obejmujących część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez trenera zgodnie z przyjętym planem.

2. Trener w trakcie trwania szkolenia zapewnia wyposażone stanowisko, pakiet narzędzi jednorazowych i sterylnych.

3. Brak stawiennictwa kursanta na szkoleniu lub egzaminie w uzgodnionym terminie jest jednoznaczne z jego dobrowolną i bez roszczeniową rezygnacją.

4. Kursant stylizacje szkoleniową wykonuje na sobie, chyba że trener uzna, że konieczna jest obecność modelki ze względu na tematykę szkolenia.

5. W przypadku szkoleń, które tego wymagają, po stronie uczestnika szkolenia pozostaje zapewnienie sobie we własnym zakresie modelki, jednakże wymagane jest, aby nie były to osoby związane zawodowo ze stylizacją paznokci. Nieprzestrzeganie tej zasady naraża uczestnika szkolenia na dodatkowe koszty tj. zapłaty w wysokości 50% wartości szkolenia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu jego modelki zawodowo związanej ze stylizacją paznokci. Brak stawiennictwa modelki na szkoleniu oznacza, iż kursant wykonuje stylizacje na sobie

6. Trener może zgłosić udział swojej modelki na szkoleniu, jeśli uzna to za konieczne względem kursanta i tematyki szkolenia.

7. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne modelki, które nie stawią się w terminie szkolenia. W zaistniałych przypadkach kursant zobowiązany jest pracować na sobie .

8. Modelka powinna być przygotowana do szkolenia tzn. nie może posiadać paznokci stylizowanych. Wobec niedostosowania się do wskazanych wymagań, uczestnik szkolenia przygotowuje modelkę w ramach czasu szkoleniowego. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak stawiennictwa modelki zaproponowanej przez uczestnika szkolenia.
9. Trener ma prawo odmówić udziału zgłoszonej modelki przez uczestnika dla dobra szkolenia. W takim przypadku uczestnik pracuję na sobie lub Trener może zastosować § 4 pkt.6 niniejszego regulaminu.

10. W przypadku podjęcia decyzji przez trenera o konieczności ponownego spotkania na weryfikację umiejętności, kursantowi przysługuje czas 14 dni na poprawę.

11. Kursant oświadcza, iż nie występują u niego przeciwwskazania takie jak (choroby skóry, paznokci, alergie, itp.). Do odbycia szkolenia wymagany jest dobry stan zdrowia, który nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia (min. choroby zakazane, alergie, infekcja górnych dróg oddechowych ).

12. Trener ma prawo przerwać szkolenie, jeśli stan zdrowia uczestnika szkolenia budzi obawy lub jest zagrożenie życia. Szkolenie może zostać wznowione z chwilą poprawy zdrowotnej kursanta lub po wydaniu oświadczenia przez specjalistę o braku przeciwwskazań.

13. Trener nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zmian zdrowotnych np.: alergie będące indywidualną reakcją organizmu w wyniku kontaktu z alergenem.

14. Kursant ma prawo rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania dobrowolnie i bez roszczeniowo. Dotyczy również szkoleń trwających więcej niż jeden dzień, pakietów szkoleniowych składających się różnych dziedzin tematycznych.1

§5

1. Niniejszym Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem firmy na podany przez siebie adresem mailowy materiałów dydaktycznych, oraz informacji o kwestiach związanych z prowadzonym szkoleniem. 

2. Cena danego szkolenia wskazana jest w jego opisie zamieszczonym w planie szkoleniowym dołączonym do niniejszego Regulaminu. 

3. Nova Artist w terminie 7 dni od szkolenia zobowiązuje się wystawić potwierdzenie wykonania usługi na dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Uczestnik szkolenia uiszcza zadatek na poczet szkolenia w kwocie wskazanej przez Trenera na podany przez niego nr konta bankowego. Kwota zadatku uzależniona jest od ilości i tematyki wybranych szkoleń. Pozostała kwota za szkolenie uiszczana jest na konto bankowe przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli uczestnik dostanie zgodę, pozostała należność za szkolenie może zostać uiszczona najpóźniej w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia po przesłaniu swojego zgłoszenia mailowo, wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi oraz zaliczeniu i rozliczeniu w ramach innego szkolenia. 

5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez kursanta z udziału w szkoleniu (w wyznaczonym terminie), bądź w przypadku braku jego zgody na zmianę terminu szkolenia. Wyjątek stanowi wyłącznie odwołanie szkolenia ze strony Trenera z przyczyn od niego niezależnych. W takich sytuacjach zadatek w wysokości uiszczonej na poczet szkolenia zostanie niezwłocznie zwrócony na konto uczestnika szkolenia w takiej samej wysokości jak został uiszczony. 

6.W sytuacji niestawiennictwa przez Kursanta na uzgodniony termin szkolenia oraz wobec uzyskania pozytywnej zgody Trenera na inny termin szkolenia, Kursant przekładając termin szkolenia, każdorazowo jest zobowiązany do uiszczenia kolejnej kwoty zadatku. W przypadku stawiennictwa na kolejny termin szkolenia wpłacony zadatek podlega zaliczeniu na poczet szkolenia, zaś wobec rezygnacji przez Kursanta ze szkolenia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli kursant przekładając termin kilkukrotnie przekroczył kwotę szkolenia zadatkami , wliczony w koszt jest ostatni zadatek a reszta jest bezzwrotna na poczet niedoszłych terminów. 

7. Organizator szkolenia dokłada wszelkich starań, aby każde szkolenie było satysfakcjonujące. Jeżeli jednak uczestnik szkolenia ma jakieś wątpliwości, czy spostrzeżenia prosimy o niezwłoczne tego zgłoszenie do trenera lub na adres mailowy kontakt.novaartist@gmail.com, nie później niż do dnia zakończenia szkolenia. 

8. Informacje dotyczące zmiany terminu i godziny zajęć są każdorazowo aktualizowane i wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną o tym niezwłocznie telefonicznie lub mailowo poinformowani. 

9. Certyfikat zawodowy wydawany jest z chwilą pozytywnego zakończenia szkolenia na podstawie weryfikacji teoretycznej i pisemnej. Za zaliczoną weryfikacje teoretyczna uznaje się 70% poprawnych odpowiedzi, zawierających niezbędne zagadnienia z zakresu szkolenia.

§6

1.Trener realizuje program szkolenia przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych przygotowanych specjalnie w celu przeprowadzenia danego szkolenia. 

2. Niniejszym Uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiotowe materiały szkoleniowe przygotowane specjalnie w celu przeprowadzenia szkolenia nie są podawane do publicznej wiadomości, a jedynie są udostępniane Uczestnikom szkolenia i z tego też względu stanowią tajemnicę handlową Szkoły i objęte są poufnością.

3. Nova Artist nie wyraża zgody na nagrywanie jakichkolwiek zajęć szkoleniowych jakąkolwiek techniką ani jakiekolwiek, inne niż ręczne utrwalanie.

§7

1. Obie strony mają prawo do rozwiązania współpracy na zasadach zapisanych w regulaminie, do zawarcia której dochodzi zgodnie z § 2 ust. 4 . Rezygnacja powinna być dokonana droga pisemna na maila kontakt.novaartist@gmail.com

2. Nova Artist zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, do zawarcia której dochodzi zgodnie § 2 ust 4, w przypadku braku dostatecznej ilości Uczestników lub innych przyczyn.

3. W przypadku rozwiązania współpracy ze strony organizatora przed planowanym terminem szkolenia następuje zwrot całości kwoty uiszczonej za szkolenie .

4. Wszelkie zwroty uiszczonych wpłat przez kursantów dokonywane jest w ciągu 14 dni roboczych na ten sam numer konta, z którego został dokonany przelew na rzecz uczestnika.

5. Nova Artist Zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia na inny termin. W takich sytuacjach zadatek przechodzi na nowy termin zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi zadatków w §5

6. W przypadku niestosownego zachowania kursanta i towarzyszącej modelki Trener ma prawo do odmowy przeprowadzenia dalszego szkolenia.

7. Kursant odpowiedzialny jest za utrzymanie stanowiska w należytej czystości w trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu.

8. Kursant zobowiązuje się używać powierzony sprzęt i inne niezbędne materiały będące własnością Organizatora , zgodnie z zaleceniami. W razie zniszczeń Organizator ma prawo poprosić o zwrot kosztów.

9. Stylizacja szkoleniowa wykonywana w czasie trwania szkolenia służy poznaniu techniki pracy i eliminacji błędów uczestnika szkolenia, dlatego też może odbiegać od przyjętego ideału. Po zakończeniu szkolenia zalecane jest kontynuowanie praktyki w celu doskonalenia zdobytego warsztatu.

10. Uczestnik biorący udział wyraża zgodę na publikację zdjęć szkoleniowych przedstawiających jego wizerunek i pracę szkoleniową przez Nova Artist w celach promocyjnych. 

11. Szkolenia indywidualne to szkolenia kursant-trener, grupowe organizowane są przy udziale trenera oraz kilku uczestników szkolenia.

12. W sytuacji braku wymaganej liczby uczestników na szkoleniu grupowym, uczestnik może zdecydować, czy odbywa szkolenie w trybie indywidualnym zgodnie z cennikiem, czy preferuje przełożenie szkolenia na kolejny termin.

13. W przypadku organizacji szkolenia, poza ramami przewidzianymi na czas jego trwania, każda dodatkowa godzina liczona jest proporcjonalnie do ceny szkolenia proporcjonalnie za każdą godzinę zgodnie z cennikiem.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia przed rozpoczęciem jego realizacji jak i również w jego trakcie z przyczyn niezależnych, choroby, itp. 

15. Rabaty i promocje odbywają się zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej.

16. Spory wynikające z podjęcia współpracy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby organizatora.