Regulamin usług

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ,, Regulaminem “ określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie Nova Artist Nails Academy ul. Ciołka 35 lok 83, zwanego dalej ,,Salonem”
 2. Usługi świadczone są osobie zwanej dalej ,, Klientem”
 3. Usługi wykonuje Stylista, zwanym również ,, Wykonawcą”
 4. Na terenie całego Salonu panuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektrycznych, napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek odurzających. 
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
 6. Na terenie Salonu przebywa tylko Klient bez osób towarzyszących.
 7. Osoby korzystające z usług muszą posiadać założone maseczki bez względu na zaświadczenie o szczepieniu COVID – 19
 8. Korzystanie z usług przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§2  Definicje

 1. Osoby niepełnoletnie korzysta z Usług Salonu za zgodą opiekuna prawnego na podstawie pisemnej zgody.
 2. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin, sporządzony i stosowany przez Stylistę.
 3. Stylista – osoba wykonująca usługi stylizacji paznokci / Julita Nowak ul. Ciołka 35 lok 83. Warszawa 01-445, NIP: 5213425097
 4. Salon – miejsce prowadzenia działalności / wykonywania usług adres j/w
 5. Usługa – usługa świadczona na rzecz przez Stylistę na rzecz Klienta , określoną w  §4
 6. Klient – osoba fizyczna , która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 7. Cennik – cennik obejmujący określone należności za konkretną usługę.
 8. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, która wynosi 50% od ceny usługi zgodnie z cennikiem. Pobrana może być z pierwszą wizytą jak i każdą kolejną. W chwili realizacji wizyty należność za Usługę zostanie pomniejszona o zadatek. 

§3 Klient

 1. Klient to osoba pełnoletnia  o czym mowa w  §2
 2. Dopuszcza się korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 
 3. Klient zobowiązany jest do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, alergiach , jeśli to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej Usługi oraz podpisania oświadczenia iż podane informacje są prawdziwe. 
 4. Klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety klienta podając podstawowe dane : imie, nazwisko, adres, telefon, data urodzenia.  
 5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Stylistę o pogorszeniu samopoczucia podczas wykonywania Usługi
 6. Klient na wizytę zobowiązany jest przybyć na wizytę w pełni zdrowy. W przypadku oznak infekcji np. katar, kaszel, gorączka, opryszczka Stylista ma prawo odmówi wykonania usług a zadatek przechodzi na poczet okienka. Dlatego bardzo prosimy o informację odpowiednio wcześniej przed wizytą!

§4 Świadczenie Usług

 1. Stylista zobowiązuje się do wykonania usługi starannie, w standardzie zgodnym według posiadanej wiedzy i umiejętności z zachowaniem odpowiedniej higieny. 
 2. Usługi pełnione przez Stylistę znajdują się na stronie www.novaartist.pl
 3. Usługu mają cel estetyczny. Stylista jednak nie gwarantuje iż usługa będzie trwała tyle co gwarantuje producent, gdyż wpływa na to wiele czynników np. stan zdrowia, leki, stan płytki itp. 
 4. Klient informowany jest o najbliższym terminie możliwym do rezerwacji, godzinie oraz o czasie z jakim należy dokonać rezerwacji kolejnej wizyty.
 5. W przypadku nagminnego odwoływania wizyty, uporczywego przekładania, braku stawiennictwa w umówionym terminie i godzinie Stylista ma prawo odmówić świadczenia usług i rezerwacji wizyt lub pobrać bezzwrotny zadatek na poczet kolejnej rezerwacji w wysokości 50% ceny usługi.
 6. Klient zobowiązany jest do odwołania wizyty w terminie o którym mowa §5 a Stylista informuje o dostępnych terminach  . Brak odwołania skutkuje anulowaniem wszystkich rezerwacji wedle zasad z §4 pkt 4. 

W sytuacji niezależnej od Klienta, wypadku losowego np. nagła choroba Klient powinien niezwłocznie poinformować Stylistę, który w drodze wyjątku proponuje kolejny najbliższy termin a zadatek o ile był pobrany przekładany jest na kolejną wizytę. Wyjątki jednak nie mogą być nagminne o czym mowa w  §4 pkt 5.

 1. Stylista ma prawo odmówić Usługi w chwili kiedy: istnieje ryzyko utraty zdrowia, niezgodności z etyką i prawidłową techniką , itp.
 2. Klient przybywa na wizytę bez oznak infekcji skóry i paznokci. 
 3. Klient przybywa bez dzieci.
 4. Stylista może organizować promocje czasowe, tematyczne, dla stałych klientów i inne objęte odrębnym regulaminem , który będzie integralną częścią Regulaminu Usług. 
 5. Rabaty obowiązują stałe Klientki, Promocje ogólnodostępne wszystkie osoby. Rabaty i Promocje nie łączą się.
 6.  Rabaty dla Stałej Bazy Klientów mogą nie być uwzględnione u Klientek, które nie korzystają regularnie z Usług Nova Artist a przemiennie z innym Salonem. W takich sytuacjach nie dokonujemy poprawek po innych gabinetach i nie bierzemy odpowiedzialności za usługi z racji różnicy produktów, stylisty itp.
 7. Klient zobowiązany jest do odbywania wizyty regularnie zgodnie z koniecznością wybranej Usługi.
 8. W sytuacji zgłaszania się na wizyty kolejne, dłużej niż możliwy czas , ceny mogą ulec zmianie zgodnie z Cennikiem.
 9. Klient korzystający z usług Salonu Nova Artist wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanej stylizacji autorstwa Stylisty na dłoniach Klienta w celu promocyjnym, produktowym, konkursowym, edukacyjnym lub na poczet innych potrzeb z zachowaniem poufności danych osobowych. 

§5 Rezerwacje

 1. Rezerwacja wizyt możliwa jest telefonicznie, e-mailowo, poprzez portale społecznościowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej.  
 2. W chwili pierwszej wizyty , Klient zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego a Stylista ma prawo pobrać Zadatek.
 3. Odwołanie wizyty powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed planowaną wizytą. Brak odwołania wizyty w podanym terminie, brak stawiennictwa na umówioną usługę skutkuje zasadą o której mowa §4 . Wyjątki stanowią sytuacje niezależne od Klienta o których mowa w §4, jednak nie mogą powtarzać się nagminnie. 
 4. Stylista może poprosić o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia do godz. 18.00 skutkuje odwołaniem rezerwacji. 
 5. Stylista dopuszcza odwołanie wizyty z przyczyn niezależnych, wypadków losowych od Stylisty takich jak np. nagła choroba, brak mediów w Salonie itp. W takiej sytuacji Stylista poinformuje Klienta o najbliższych dostępnych terminach możliwie jak najszybciej. 
 6. Klient który dokonał Zadatku a nie pojawił się na wizycie o czym mowa w §4 pkt 5 , zapisując się ponownie zobowiązany jest do uiszczenia kolejnego Zadatku. Wcześniejsze Zadatki są bezzwrotne i nie ulegają późniejszym rozliczeniom, jedynie ostatni który został pobrany na konkretny termin i usługę.  

§6 Spóźnienia

 1. Dbając o jakość usług i punktualność świadczonych usług, Klient proszony jest o przybycie ok 5-10min wcześniej w celu przygotowania się do wizyty. 
 2. O każdym opóźnieniu dotyczącego przybycia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Stylistę. 
 3. W chwili opóźnienia w przybyciu na usługę nie więcej niż 10 min usługa może zostać wykonana o ile sytuacja na to pozwoli, jednak może być ona ograniczona np. w zdobnictwie, do niezbędnych podstaw itp. jednak Cena nie ulegnie zmianie. 
 4. W przypadku spóźnienia , które uniemożliwia wykonanie usługi lub klient nie wyrazi chęci na jej pomniejszenie o czym mowa w pkt 3. Stylista ma prawo odmówić wykonania Usługi a potraktowane to zostanie jak nieodwołanie wizyty o czym mowa §4 pkt 5.  
 5. Przypadki opóźnień rozpatrywane są indywidualnie, gdyż uzależnione są od obłożenia grafiku. 

§7 Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za usługę.
 2. Cennik dostępny jest na stronie www.novaartist.pl
 3. W Salonie obowiązuje płatność gotówkowa
 4. Zadatku w chwili rezerwacji dokonujemy na konto bankowe , jeśli jest to pierwsza wizyta lub przekładana i gotówko, jeśli rezerwujemy następny termin w Salonie. 
 5. Zadatek ( ostatni) przechodzi na poczet częściowego uiszczenia należności za zarezerwowaną wcześniej usługę.  
 6. Istnieje możliwość opłaty Gift Kartą wykupioną w naszym Salonie dla osoby bliskiej, Gift Karta która została wystawiona w ramach promocji w terminie określonym promocją i regulaminie jej dotyczącym. 

§8 Obowiązki Stylisty

 1. Stylista zobowiązany jest prowadzić kontrolę zdrowia Klienta 
 2. Dokonać wywiadu wstępnego przed wykonaniem usługi
 3. Pobrać wypełnioną Ankietę o ile jest konieczność 
 4. Zadbać o dezynfekcje stanowiska oraz dostępność pakietów sterylnych narzędzi metalowych
 5. Zapewnić narzędzia jednorazowe zgodnie z nazwą ,, jednorazowe”
 6. Zachowanie poufności danych zgodnie z RODO 

Administratorem Pani danych jako Klienta jest firma Nova Artist z siedzibą w Dworcowa 39E Piastów ,Państwa dane przetwarzamy w celach: Wykonania umowy o świadczenie usług  w zakresie stylizacji paznokci . Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji zawartej umowy. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę i podadzą swój adres e-mail oraz nr telefonu będziemy informować o ofertach w zakresie innych usługze stylizacji paznokci. Dane przetwarzamy przez czas trwania umowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo zrezygnować z korzystania z usług, dane zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto informujemy, że macie prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę ( kontakt.novaartist@gmail.com ).

§9 Reklamacje

Stylizacja paznokci ma na celu efekt estetyczny wedle wskazań klienta i możliwych standardów. Drogi Kliencie pamiętaj iż nie możemy zagwarantować trwałości produktu, usługi narzucanej przez producentów, gdyż uzależniona jest ona wielu czynników np. jakości płytki, wykonywanego zawodu Klienta, stanu zdrowia, eksploatacji stylizacji itp. Często wymagany jest czas na trafienie na odpowiedni produkt do danej płytki z racji faktu iż , każda jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.  

 1. Reklamacje Stylizacji Paznokci składamy w terminie do 3 dni od wykonania usługi licząc dzień usługi , drogą pisemną na kontakt.novaartist@gmail.com . 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis przyczyny Reklamacji, wraz z oczekiwaniami, wizualizacja wadliwości usługi czyli zdjęcie . 
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Stylistę to 14 dni a o fakcie rozpatrzenia poinformuje drogą pisemną .
 4. Reklamacji podlega wadliwa usługa na którą nie mają wpływu inne czynniki. 
 5. Wszelkie uwagi prosimy kierować bezpośrednio w trakcie wykonywania usługi! 
 6. Po wykonanej usługi wszelkie uwagi nie zwalniają z konieczności opłaty za usługę. W celu zadowolenia prosimy o komunikację w trakcie zabiegu o czym mowa w pkt 5 .  
 7. Reklamacji nie podlega zdobnictwo kolor, kształt stylizacji itp.  wybrane przez klienta, wcześniej zaakceptowane. Są to rzeczy gustu i świadomy wybór. Reklamacji nie podlega również stylizacja uszkodzona mechanicznie, gdyż paznokcie nawet te przedłużone nie są niezniszczalne!
 8. Akceptacja usługi , estetyki itp. potwierdzone płatnością nie podlega reklamacji. 
 9. Stylista może uwzględnić reklamacje w całości lub częściowo w zależności od potrzeb, czynników wpływających na usługę itp. Stylista podaje możliwości rozwiązania reklamacji, jednak odrzucenie propozycji skutkuje rezygnacją roszczeń.
 10. Przyjęcie przez Klienta sposobu rozwiązania reklamacji jest jednoznaczne z zakończeniem roszczeń, zobowiązań Stylisty wobec Klienta. Przyjmuje się problem za pomyślne rozwiązany.

§10 Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia w Salonie wynikające z użytkowania przez Klienta w sposób nieprawidłowy odpowiada Klient na podstawie Kodeksu Cywilnego. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie prawni. 
 2. Stylista nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie klienta z efektu końcowego, wynikającej z subiektywnej oceny, jeśli został on wykonany profesjonalnie i odpowiednio do możliwości. Prosimy brać pod uwagę iż kształty, zdobnictwo i wiele innych dodatkowych elementów stylizacji uzależniona jest od wielu czynników. 
 3. Stylista nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione okrycia oraz inne rzeczy pozostawione w salonie w trakcie usługi jak i po opuszczeniu gabinetu. 
 4. Niezastosowanie się do regulaminu, podanie nieprawdziwych danych osobowych, informacji odnośnie stanu zdrowia, przeciwwskazań do wykonania usługi i innych istotnych informacji skutkuje brakiem odpowiedzialności Stylisty za wykonaną usługę. 
 5. Klient zobowiązany jest do stosownego zachowania na terenie Salonu nie zakłócającego innym użytkownikom, na terenie obiektu gdzie znajduję sie Salon .
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności współpracy, reklamacji i wszelkich sytuacji spornych, które należy rozwiązywać między stronami Stylista-Klient  zachowaniem należytej kultury. Wszelkie stawianie Salonu w złym świetle na łamach publicznych może skutkować  drogą sądową.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, Cennika.
 2. Stylista zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać z chwilą publikacji. 
 3. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane polubownie przez Strony i z zachowaniem zasad o których mowa w § 10.